Den første samlede registrering af Odsherreds beskyttede natur viser en fremgang i naturen, men en forringelse i variationen af arter på de arealer, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det skal Naturkvalitetsplanen være med til at rette op på.

Odsherred har fået mere beskyttet natur. Det viser den første samlede registrering af beskyttede naturtyper i Naturkvalitetsplan 2018-2026, som Byrådet godkendte i december 2017, og som er den overordnede vejledning for naturplejen de kommende år. Dog er naturtilstanden på langt de fleste naturarealer enten moderat eller ringe.

Naturkvalitetsplanen understøtter kommunens Vision 2025, som blandt andet peger på, at kommunen ”har en enestående natur, kultur og historie samt fødevarer af høj klasse”, og at ”det er vi stolte af. Det vil og skal vi prale af og ikke mindst værne om, så vi kan fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og turister”.

Odsherred rummer flot og varieret natur samt en række unikke og værdifulde områder og arter, som kommunen har en forpligtelse til at pleje og fremme. Bjergene, Diesebjerg-området med Skamlebæksletten, Korevlerne, Dybesø, Flyndersø og Korshage ved Rørvig er sådanne unikke naturområder med velbevarede naturtyper og et højt artsindhold. De varierede jordbundsforhold med næringsfattige, sandede jorder, og ikke mindst Storebæltsklimaet, som befordrer flere solskinstimer og mindre regn i Odsherred end andre steder, gør at der findes mange levesteder for sjældne arter. Et eksempel herpå er Rævebjerg i Bjergene, hvor den sjældne Hyldegøgeurt og en lang række andre krævende og sjældne planter og svampe kan ses.

På feltbesøg i tre vækstsæsoner

Naturkvalitetsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Naturteamet i Center for Natur, Miljø og Trafik og det biologiske rådgivningsfirma AGLAJA, som har været på feltstudier gennem tre sommersæsoner for at registrere arter og naturtyper. Resultaterne af dette arbejde er grundstenen i planen. Denne beskriver målsætninger og prioriteringer for kommunens natur, fordeling og kvaliteten af naturen samt de vigtigste trusler mod naturen. Formålet med planen er at sikre de mest værdifulde naturområder og standse tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed.

I planen er udpeget 26 biologiske kerneområder, som kommunen vil arbejde for ikke bliver forringet. Med til at opretholde naturtilstanden er udpeget et net af spredningskorridorer mellem kerneområderne. En liste med mere end 200 Særlige Kommune Interessearter danner grundlag for udpegning af de spredte værdifulde levesteder og naturtyper. Det er de såkaldte bilag IV-arter, ynglede fugle omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, alle fredede arter og en lang række af truede svampe-, dyre- og plantearter, som findes i kommunen, bl.a. flere arter af flagermus, spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, havørn, edelærke, klyde, hvepsevåge, en meget sjælden sommerfugl som violetrandet ildfugl samt flere arter af orkideer.

Udover den registrering, der er foretaget ved feltstudier, er også anvendt en række databaser for fugle, svampe, sommerfugle, planter såsom Danmarks Svampeatlas, Atlas Flora Danica og Fugle & Natur.

Udarbejder handleplan

– Odsherred har bestemt en mangfoldig natur, som vi kan være stolte af og glade for, og som er et omdrejningspunkt i Geopark Odsherred. Jo større arealer, desto flere arter vil trives, og derfor giver det også mening, at vi i naturplejen arbejder for større, samlede naturarealer, siger formand for Miljø- og klimaudvalget Paw Pedersen.

Naturteamet er nu i gang med at udarbejde en plan for indsatser, pleje og formidling af naturplejen i forhold til interessenter, lodsejere og befolkningen i bred forstand.

– Midlerne til naturpleje er begrænsede, og vi skal derfor prioritere og anvende dem bedst muligt og gerne i samarbejde med Grønt Råd, lodsejere og andre interessenter. Vi ser det derfor også som en vigtig opgave at oplyse, formidle og inddrage borgerne i at bevare naturen og naturplejen samt ikke mindst fortælle, hvor og hvordan, borgerne kan få hjælp og vejledning til selv at gøre en indsats, siger centerchef Kirsten Gyalokay, Natur, Miljø og Trafik.

Du kan læse mere om planen og se hele naturkvalitetsplanen på http://www.odsherred.dk/naturkvalitetsplan.

Fakta om Odsherreds natur:

  • Den beskyttede natur udgør ved udgangen af 2015 cirka 3.000 hektar svarende til 8,4 % af kommunens samlede areal eller 30 km2 af kommunens i alt 355 km2, hvilket igen svarer ganske godt til det gennemsnitlige areal i Danmark med såkaldt lysåben beskyttetnatur på 8,6 %.

  • De kommunalt ejede naturarealer heraf udgør 56 hektar.

  • Moser udgør med knap 700 hektar den mest udbredte naturtype.
  • Heder udgør med 140 hektar den mindst udbredte naturtype.
  • Der er 30 % flere ferske enge, moser og overdrev siden Vestsjællands Amt foretog den sidste registrering af naturtyper i Odsherred for en snes år siden.

  • Heder og strandenge er blevet reduceret eller er blevet til en anden naturtype. De ”nye” naturområder er til dels et udtryk for reel fremgang, men skyldes også for stor del, at den tidligere registrering var mindre grundig, og en del naturområder derfor blev overset.

  • I Odsherred som i resten af Danmark udgør arealer med beskyttet natur godt 8 % af det samlede areal.

  • Landbruget fylder mest med 61,1 %, selvom landbrugsarealet har været svagt faldende, og skovarealet er svagt stigende og udgør ved seneste registrering 12,7 % af det samlede fladeareal i hele landet.