1. Kommunens udspil
 2. Kort om Havnebyen
 3. Om ”forskønnelse”
 4. Om processen
 5. Tidsramme
 6. Aktiviteter frem til 16. september
 1. Kommunens udspil
  Odsherreds kommunalbestyrelse har afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til byforskønnelse i Odsherred. Havnebyen er udset til at være pilotprojekt og kan disponere over 500.000,-.
  Ifølge kommunens kommissorium er formålet at samle Oddens beboere om ”forskønnelse og vedligeholdelse” af Havnebyen. Fremgangsmåden er, at beboerne selv skal beslutte, hvorledes pengene bruges (inden for lovgivningens grænser) og forventes selv at præstere en arbejdsindsats, så pengene rækker længere. Undervejs tilbydes faglig rådgivning fra kommunens personale.
  Udover kommunens rådighedsbeløb vil privatpersoner, foreninger og mindre virksomheder kunne søge tilskud fra de såkaldte LAG-midler (Lokale Aktions Grupper) til projekter, der er med til at skabe lokale forbedringer. Et tilskud er min. 50.000,- og max. 50% af de tilskudsberettigede udgifter. LAG-gruppen for Midt- og Nordvestsjælland omfatter fem kommuner, herunder Odsherred, og disponerer årligt over 5,5 mio. kr. Næste ansøgningsfrist er 15. sep. 2015.
 1. Kort om Havnebyen
  Indsatsområdet er afgrænset af byskiltene. Havnebyen har ca. 500 beboere og er handels-, service- og besøgssted for Overby og Yderby samt for brugerne af ca. 4000 sommerhuse (hvoraf et voksende antal benyttes til helårsbeboelse) samt lystsejlere. Byen har gennem de sidste 20 år været under omdannelse fra et bysamfund domineret af erhvervsfiskeri og Molslinjen til et bysamfund med fritids- og servicefunktioner. Samtidig er et voksende antal af byens parcelhuse overgået til fritidsbrug – og beboernes gennemsnitsalder har været støt stigende – ledsaget af et faldende børnetal.
  Byen og dens opland har et fintmasket net af foreninger (omkring forskellige sportsgrene, beboere, forsamlingshus, bådejere m.m.)

Eksisterende møde- og aktivitetssteder

 1. Skoleområdet rummer skole, bibliotek. Idrætshal, forsamlingshus
 2. Brugsen med postfunktion, tankanlæg, fri internetadgang m.m.
 3. Havnen omfatter fiskerihavn, marina, to museer, tre restauranter, fiskehandler, bødehus, shelterplads, sauna og badebro, den gamle stejleplads og de gamle træskibe i inderhavnen. Siden 2013 har havnen været godkendt som Træskibshavn (TS).
 4. Røgeriet omfatter forretning, arkitektur, udsigt
 5. Den hidtidige børnehave, kro, byggemarked

Den øvrige by

Oddenvejen (1,8 km) samt ca. 4 km. parcelhusveje

Diverse stier og passager

Moseengen og Mosedraget, som er delvist ubebygget

Set i en større sammenhæng er Havnebyens beliggenhed speciel ved at der er en transporttid til både København og Århus på 70 min.

 1. Om ”forskønnelse”
  Ifølge det kommunale kommissorium er projektets formål primært at samle Oddens beboere og på demokratisk vis at skabe ”ejerskab” til byen. De konkrete projekter, der gennemføres, skal tjene som redskaber i denne proces.
  Det anbefales derfor, at begrebet forskønnelse tolkes meget bredt, dvs. i betydningen bykvaliteter og oplevelsesmuligheder.
 2. Om processen

Der er i første omgang etableret en ”selvbestaltet” koordineringsgruppe, der har følgende deltagere:

Jørgen Revsbeck
Mette Riis
Povl Beck
Jette Rude
Kristian Massey Møller
Per Jacobsen
Jonas Møller (tovholder)

​Processen:

Det vil være afgørende for de enkelte projekters skæbne, om der kan samles aktive deltagere til at realisere dem (”Borgerne skal selv lægge kræfter i projekterne”). Derfor er det vigtigt, at der etableres projektgrupper og at flest mulige inddrages. Der bør især satses på også at få unge engageret.

For hvert af de konkrete projekter, som nogen ønsker at gå videre med, vil der blive udformet et fact-sheet med følgende fire punkter, som løbende kan ajourføres og være tilgængelige på Oddenportalen.dk

 1. Kort beskrivelse af projektet (dets formål, beliggenhed m.m.)
 2. Mulige projektdeltagere (navn, emailadresse og tlf.nr. –  herunder  tovholder/kontaktperson)
 3. Projektets tidsramme
 4. Projektets forventede omkostninger (udgifter og/eller arbejdstid)
 1. Tidsramme
 2. Odsherredskommunens præsentation af projektet                         Mandag den 15. juni 2015
 3. Idéudviklingsfase (brainstorming og bruttoliste)                               15. juni til 15. august 2015
 4. Projektgruppedannelser:                                            1. juli til 16. september 2015
 5. Beboermøde om de forskellige forslag i Forsamlingshuset             Mandag den 17. august 2015
 6. Sammenfatning og præsentation for kommunen:                            Onsdag den 16. september
 7. Udførelse (undtagen projekter, der søger LAG-støtte)                    Sep. 2015 – sep. 2016
 8. Aktiviteter frem til 16. september

For at sikre fremdriften i det samlede projekt frem til den 16. september vil der jævnligt blive distribueret et nyhedsbrev til flest mulige – dels i en elektronisk udgave og dels i en papirudgave.

Desuden opfordres flest mulige at give deres synspunkter til kende – gerne via mail til kontakt@oddenportalen.dk