Miljø- og Klimaudvalget opfordrer interesserede til at melde sig til Grønt Råd inden 1. februar 2022, hvorefter antallet af medlemmer og kommissorium bliver vedtaget.

Grønt Råd Odsherred skal have valgt nye medlemmer for de næste fire år: 2022-2025 og Miljø- og Klimaudvalget opfordrer derfor interesserede til at melde sig inden 1. februar 2022.

Odsherreds natur er som udgangspunkt storslået. Kysterne, bakkerne og de mange naturområder giver herredet en særlig værdi, og inden for kommunegrænsen finder vi alle de forskellige naturtyper, som Danmark byder på. Det er en fælles opgave at værne, bevare og udvikle naturen og biodiversiteten, og kommunen har derfor udarbejdet en naturpolitik, som i øjeblikket er i offentlig høring. Kommunen har også tilsluttet sig den landsdækkende konkurrence om at skabe mere biodiversitet og standse tilbagegangen i naturarterne, Danmarks Vildeste Kommune.

Kommunen er rig på enge, overdrev, heder, moser, søer og fredede fortidsminder. Men i lighed med resten af Danmark, så er der brug for at styrke den vilde natur og biodiversiteten. Der er et særligt fokus på sommerhusområder og fritidsgrunde, hvor der er et stort potentiale i endnu mere vild natur og flere levesteder for dyr og planter.

Grønt Råd er et rådgivende organ for Klima- og Miljøudvalgets arbejde i forhold til natur- og miljømæssige spørgsmål. Klima- og Miljøudvalgets formand Claus Starup, K, og næstformand Mathias Hansen, V, er henholdsvis formand og næstformand for Grønt Råd, et medlem fra Naturstyrelsen Vestsjælland, et medlem fra UNESCO Geopark Odsherred samt yderligere et antal medlemmer, som det nye Odsherred Byråd fastsætter på sit første ordinære møde 27. januar 2022, når kommissoriet for Grønt Råd Odsherred skal besluttes.

Opgaverne i rådet består blandt andet af at:

  • Udtale sig vedrørende planer, kampagner og tiltag på planlægnings-, natur- og miljøområdet (udvalgt materiale tilsendes løbende til rådets medlemmer fra administrationen)
  • Fremsætte forslag over for Klima- og Miljøudvalget og Byrådet, der kan fremme en aktiv rekreativ benyttelse af Odsherreds landskaber, og en rigere og mere varieret natur til gavn for Odsherreds borgere og turister
  • Påpege forhold i kommunens drift, som har uheldige natur- og miljømæssige konsekvenser, eller som kan virke belastende på natur og miljø i Odsherred Kommune
  • Tage initiativ til at gennemføre konkrete, grønne projekter, der kan fremme artsdiversitet (rigere og mere varieret natur) og/eller en bæredygtig udvikling i lokalområderne, og øge befolkningens forståelse og ansvarlighed for natur og miljø

Din forening skal indstille en repræsentant som medlem af Grønt Råd inden den 1. februar 2022, kl. 08.00. Forslaget sendes til Benjamin Dyre, Center for Natur, Miljø og Trafik, bendy@odsherred.dk.

Læs mere om Grønt Råd